Pawb Am Nofio Am Golli Pwysau | Gwybodaeth ddefnyddiol i bawb

Y cyfan am nofio er mwyn colli pwysau

Mae nofio yn ddelfrydol ar gyfer gweithgaredd corfforol. Diolch i nofio, gallwch wella imiwnedd, arafu'r broses heneiddio, a gwella tôn y corff cyfan. Rhestr fach o agweddau cadarnhaol yn unig yw siâp corfforol rhagorol, cyhyrau arlliw, hwyliau da a byrstio egni.

Manteision nofio ar gyfer colli pwysau

Mae buddion colli pwysau nofio yn ddiymwad. Mae'n hawdd ac yn hwyl colli pwysau wrth wella iechyd yn gyffredinol.

Ffeithiau diddorol am nofio

Hyd yn oed dim ond gorwedd ar wyneb y dŵr, gall person golli pwysau. Mae nofio egnïol, ar y llaw arall, nid yn unig yn llosgi calorïau, ond hefyd yn helpu i gryfhau cyhyrau. Dyma pam y dylid cynnwys nofio yn eich regimen hyfforddi.

Wrth nofio, cyflymir metaboledd yn sylweddol. Ac mae cyflymiad metaboledd, fel y gwyddom, yn cyfrannu at golli pwysau.

Yn wahanol i hyfforddiant yn y gampfa, wrth nofio, ni fyddwn yn cael ymestyn a gorlwytho cyhyrau.

Pan fyddwn yn nofio, mae ein corff yn defnyddio cyhyrau sy'n anodd iawn gweithio mewn unrhyw ffordd arall.

Ffeithiau diddorol am nofio

Mae ymarfer corff mewn dŵr yn llawer haws nag ar dir. Felly, ni fyddwn yn teimlo llwyth trwm yn ystod nofio... A bydd y cyhyrau'n cael eu llwytho'n ddwys ac yn effeithlon iawn.

Mae nofio yn effeithiol iawn yn y frwydr yn erbyn y "croen oren". Trwy nofio, rydym yn goresgyn gwrthiant y dŵr. Felly, rydym yn gwella llif y gwaed ac nid ydym yn rhoi un cyfle i feinweoedd brasterog gael eu dyddodi ar ffurf cellulite diangen.

Mae nofio yn gwella tôn y croen yn effeithiol. Mae'n dod yn fwy elastig, dwysach, llyfnach. Ar ôl ymweld â'r pwll, efallai y cewch yr argraff ein bod wedi mynychu tylino.

Mae nofio yn cryfhau'r system gardiofasgwlaidd, yn sefydlogi pwysedd gwaed, yn cynyddu lefel yr haemoglobin yn y gwaed, ac yn cryfhau'r system imiwnedd.

Sut i nofio i golli pwysau?

Os nad ydych erioed wedi ymweld â'r pwll o'r blaen, yna mae'n well cychwyn yn raddol. Mae fel unrhyw gamp arall. Mae cynnydd sydyn mewn gweithgaredd corfforol yn annymunol i'r corff.

I ddechrau, gallwch chi nofio am 30 munud, ddim yn ddwys iawn ac nid am bellteroedd maith. Ar ôl ychydig ddyddiau, gallwch ddod â'r amser hwylio hyd at awr.

Gwell nofio yn y bore neu'r nos

Yn y bore, mae ein corff yn hamddenol ac yn agored iawn i straen. Ac rydym yn sicr o gael hwb ynni am y diwrnod cyfan. A gyda'r nos byddwn yn llosgi'r calorïau a enillir yn ystod y dydd. Gellir atgyfnerthu'r effaith hon hefyd gyda maeth cywir ar ôl hyfforddi. Ond yma mae popeth yn unigol i bob person, felly gwrandewch ar eich corff a dilynwch ei gyfarwyddiadau.

Gan fod pwysau'r corff dynol yn cael ei leihau'n sylweddol mewn dŵr, mae nofio yn ddelfrydol ar gyfer pobl sydd dros bwysau. Hefyd, mae nofio yn addas hyd yn oed ar gyfer y rhai sy'n cael eu gwrtharwyddo mewn gweithgaredd corfforol gwych. Wedi'r cyfan, gallwch glywed yn aml fod meddygon wedi gwahardd person i gymryd rhan mewn unrhyw fath o chwaraeon oherwydd problemau gyda'r cymalau neu yn ôl. Nofio yw'r ateb i'r broblem.

Beth ddylai eich ymarfer nofio fod?

Dylid nofio yn rheolaidd. Yn yr un modd ag unrhyw chwaraeon arall, mae 3-4 sesiwn gweithio yr wythnos yn optimaidd. Gellir cynyddu hyd y nofio yn raddol i awr. Ond dim ond pan gynhelir yr ymarfer ar gyflymder dwys y bydd buddion nofio ar gyfer colli pwysau. Os ydych chi'n gorwedd ar y dŵr am awr yn unig, yna bydd yr effaith yn fach iawn.

Bydd cryfhau perfformiad y corff yn gyffredinol. Ond er mwyn cael gwared â braster corff, mae angen i chi geisio o hyd. I wneud hyn, gallwch chi gadw at y cynllun canlynol: 70% o hyfforddiant dwys, 30% o orffwys ac adferiad.

Mae glöyn byw, trawiad ar y fron a chropian yn cael eu hystyried yn arddulliau nofio effeithiol iawn. Mae'n dda nofio ar eich brest, gan gadw cefnogaeth o'ch blaen. Bydd hyn yn ein helpu i dynhau cyhyrau'r breichiau a'r coesau, cryfhau'r abs, gweithio allan yr ochrau a "sythu" ystum. Ydy, mae nofio hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar y asgwrn cefn. Felly, dylai'r rhai sydd am ei drwsio ymweld â'r pwll.

Hyfforddiant nofio

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynhesu ar dir cyn hyfforddi. Rhowch 5-10 munud yn unig i'r broses hon, yna bydd effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yr hyfforddiant yn cynyddu'n sylweddol. Gallwch logi hyfforddwr a fydd yn creu rhaglen hyfforddi sydd fwyaf addas i chi. A bydd hefyd yn monitro cywirdeb y dechneg a gyflwynir.

Bydd yr hyfforddwr yn eich cynghori ar ba arddull i nofio er mwyn dylanwadu ar eich maes problem. Mae dwyster yr ymarfer corff hefyd yn bwysig iawn. Po fwyaf y byddwch chi'n symud yn y dŵr, y cyflymaf y byddwch chi'n colli pwysau. Ac yn gyffredinol mae pwysigrwydd maethiad cywir yn ddiymwad.

Gan gyfuno hyn i gyd, byddwch yn sicrhau canlyniadau anhygoel mewn amser byr. Nofio gyda phleser a cholli pwysau!

Bydd yn ddiddorol darllen:

Ychwanegu sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *