Cyfrifo adeiladu tŷ - beth sydd angen i chi ei ystyried, ble i ddechrau.

Cyfrifiad adeiladu tai

Sut mae'r gwaith o adeiladu tai o unrhyw fath a phwrpas yn dechrau? Gyda syniad! Ac mae'n union faint y mae'r syniad yn ei gostio a bydd yn rhaid i chi ddechrau cyfrifo adeiladu tŷ, hynny yw, datblygiad y prosiect fydd y cam cyntaf ar y ffordd i wireddu breuddwyd eich cartref eich hun.

Heb addysg a gwybodaeth arbennig, ni fydd gwaith o'r fath yn gweithio, felly bydd yn rhaid i chi gysylltu â chwmni sy'n darparu gwasanaeth ar gyfer dylunio plastai. Mewn egwyddor, mae prosiect yn gyfrifiad bron yn llwyr o adeiladu tŷ, o'r ochr ariannol a thechnolegol. Bron, gan na fydd o bosibl yn ystyried cost y safle a chwblhau'r gwaith gorffen ar yr adeilad.

Sut i gyfrifo cost prosiect cartref

Cost drafftio gall fod yn wahanol iawn, yn gyntaf oll, mae'r cyfan yn dibynnu ar ba fersiwn o'r prosiect a ddewiswyd - unigol, nodweddiadol neu nodweddiadol gyda newidiadau. Y cyfrifiad o adeiladu tŷ yn unol â dyluniad safonol yw'r rhataf, gan nad oes angen “dyfeisio olwyn” - mae popeth eisoes wedi'i ddyfeisio. Bydd yr holl newidiadau ychwanegol dilynol yn cynyddu cost y prosiect a naill ai'n lleihau cost adeiladu, neu'n ei gynyddu.

Pam mae'r prosiect yn mynd yn ddrytach beth bynnag? Oherwydd ei fod yn cael ei newid beth bynnag. Mae'n amlwg y bydd creu prosiect unigryw yn costio fwyaf, ond mae hyn yn rhoi gwarant i'r cwsmer nad oes gan unrhyw un arall dŷ o'r fath. Bydd cysylltiad agos rhwng yr holl newidiadau dilynol yn y rhan ariannol ag ochr dechnolegol y mater, felly symudwn ymlaen ato.

Yn naturiol, er mwyn cychwyn arni, mae angen i chi wneud rhywbeth allan o rywbeth, ac mae angen rhywun a fydd yn ei wneud arnoch chi. Hynny yw, dylai'r cyfrifiad o adeiladu tŷ gynnwys cost deunyddiau a chyflog adeiladwyr. Mae'n rhatach prynu deunyddiau mewn swmp, ond mae naws - mae'r opsiwn hwn yn addas ar gyfer y cwsmeriaid hynny sy'n mynd i adeiladu ar sail un contractwr ac yn yr amser byrraf posibl.

Sut i gyfrifo cost deunyddiau adeiladu gartref

Er os oes lle storio addas, er mwyn peidio â gadael deunyddiau yn yr awyr agored, yna gallwch hefyd brynu popeth ymlaen llaw. Dylid prynu pob math o ddeunyddiau gydag ymyl fach, fel y dengys arfer, mae cyfrifo adeiladu tŷ yn beth da, ond yn rhannol fras ac yn aml mae'n rhaid i chi brynu rhywbeth yn ychwanegol.

Dylech hefyd ystyried y fath foment â danfon yr un deunyddiau hyn, hynny yw, pa ran y bydd y gwerthwr ei hun yn ei dwyn, pa ran y gallwch ei chymryd eich hun, ac am ba ran y bydd yn rhaid i chi logi cludiant ychwanegol.

Wrth gyfrifo adeiladwaith tŷ, ni ellir gwneud hynny heb ystyried perfformiad pob math o waith sy'n gysylltiedig â'r gwaith adeiladu ei hun. Trefnu sylfeini, codi waliau, gosod lloriau a nenfydau, adeiladu to, gorffen gwaith, cyflawni cyfleustodau a gosod ffenestri, drysau ac elfennau eraill.

Y rhain i gyd yw'r camau angenrheidiol, ac ni all adeiladu tai llawn wneud hynny hebddynt. Ac amcangyfrifir pob un o'r mathau o waith yn ei ffordd ei hun ac mae'n cymryd ei waith ei hun, cyfnod penodol o amser. Mae cyfrifo adeiladu tŷ un contractwr yn edrych yn fwy deniadol ar lawer ystyr, hynny yw, yr opsiwn pan fydd un cwmni adeiladu yn gyfrifol am berfformiad, canlyniad ac ansawdd yr holl waith.

Fel arfer, gall cwmni da drin yr ystod gyfan o dasgau, o lunio dogfennaeth prosiect i addurno mewnol ac allanol. Ond mae yna sefyllfaoedd pan fydd archebu'r gwasanaeth hwn yn amhosibl am resymau ariannol neu resymau eraill ac mae'n rhaid gwneud y gwaith adeiladu mewn sawl cam.

Mewn sefyllfa o'r fath, mae'n well cyfrifo adeiladu tŷ fesul cam, fel arall mae risg o wneud camgymeriadau, a rhai arwyddocaol iawn. Wedi'r cyfan, os yw gwaith adeiladu cymhleth yn darparu ar gyfer ystyried yr holl naws ar adeg cwblhau'r trafodiad ac yn aros yn ddigyfnewid yn ymarferol nes cwblhau'r gwaith adeiladu, yna nid yw nifer o'r fath yn gweithio gydag opsiwn graddol.

Ar ôl cyfrifo'r gwaith o adeiladu tŷ ym mis Ionawr, ym mis Gorffennaf gallwch chi synnu'n fawr at y newid ym mhrisiau gwasanaethau a deunyddiau.

Cyfrifo cost gwasanaethau adeiladwyr

Gallwch chi lunio cynllun adeiladu manwl eich hun, ond mae faint y bydd yn cyfateb i fanylion y sffêr yn dal i fod yn gwestiwn, felly os nad oes sgiliau, yna mae'n well peidio â cheisio. Gallwch ymddiried cyfrifiad y gwaith o adeiladu tŷ i arbenigwr o'r tu allan, ond yna bydd yn rhaid ichi ychwanegu eitem ychwanegol at gostau ei wasanaethau.

Y dewis gorau yw pan fydd y rhai a fydd yn adeiladu yn cymryd rhan yn y cyfrifiad, ond rhaid monitro'r broses hon a rhaid egluro'r holl fanylion amheus. Ac os gwnaed popeth yn gywir, yna bydd y gwaith o adeiladu'r tŷ wedi'i gwblhau mewn pryd a bydd yn costio'r swm a gynlluniwyd.

Bydd yn ddiddorol darllen:

Ychwanegu sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *